Pārzinis SIA August Latvia Serviss, reģ. Nr. 40103760748(turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 40-27, LV-1050, Latvija, tālr. 26 067 676, e-pasta adrese: info@august.lv.

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus.

Sabiedrība apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus (klientu, sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu un citu personu, kuru dati var nonākt Sabiedrības rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros) datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības kā arī rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

1. Personas datu apstrādes nolūki un personas datu apstrādes juridiskais pamats

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai – šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos – arī rēķinu nosūtīšanai.
 • personāla atlasei un vadībai;
 • efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai;
 • pakalpojumu sniegšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • informācijas izsūtīšanai klientiem;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:

 • Sabiedrība apstrādā personas datus, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības, Arhīva likuma prasības u.c., kā arī sniegtu atbildes uz valsts un tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai apstrādātu, saglabātu un uzskaitītu ienākošo un izejošo korespondenci (pasta vēstules, e-pasta vēstules, saziņu, izmantojot interneta vidi), kā arī lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu apkalpošanas kvalitāti,lai izskatītu iespējamās klientu sūdzības un pretenzijas (nodrošinātu pierādījumus)(pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) apakšpunktiem).
 • Sabiedrība veic personas datu apstrādi mārketinga nolūkos, kad datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei (pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu).
 • Darbinieku personas datus Sabiedrība apstrādā pamatojoties uz Regulas6.panta 1.panta 1.punkta b) un c) apakšpunktiem.
 • Sabiedrība apstrādā personas datus, lai izvērtētu pieteikumu un noteiktu, vai esi piemērots vakantajam amatam. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas panta pirmās daļas b punkts) Piesakoties uz Sabiedrības izsludinātajām vakancēm, Jūs piekrītat savā CV, pieteikuma vēstulē vai anketā norādīto personas datu apstrādei (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītība, pieredze u.c. atbilst amata prasībām).

3. Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei –Sabiedrība glabās līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Sabiedrība tos dzēsīs vai iznīcinās.

4. Personas datu saņēmēji

Sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • Sabiedrības darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datusvalsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, pašvaldībām,tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam.
 • Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai,Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, piemēram, auditori, datu bāzes tehniskais uzturētājs un citas personas, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai.
 • Trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori.

5. Sadarbības partneru personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāju izvēle

Sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Sabiedrība rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

6. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē Brīvības iela 40-27, Rīg, LV-1050, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskiar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: info@august.lv.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu,personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vailūgt personas datu labošanu kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Sabiedrība neizmanto Jūsu datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības faktiskajā adresē: Rīga, Sliežu 7, Rīga, LV-1005 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)vai parakstītuar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: info@august.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

8. Izmaiņas Privātuma politikā

Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Sabiedrības mājas lapā www.august.lv zem sadaļas PRIVĀTUMA POLITIKA.

SIA August Latvia Serviss
Rīgā, 2019. gada 21.oktobris
Armands Urmons
valdes loceklis